Skip to main content

feb
18
do
Risicomanagement in kwaliteitsdenken
feb 18 hele dag

Training Risicomanagement in kwaliteitsdenken

Visie&aanpak

Zowel nationaal als internationaal is er een aanzienlijke toename van aandacht voor veiligheid en risico’s in organisaties. Ook in zorgorganisaties is dit risicobewustzijn aanwezig. Er is al een goede stap gemaakt met het bepalen van risico’s op individueel cliëntniveau en het analyseren van risico’s op procesniveau. De nieuwe ISO- normen gaan een stapje verder en vragen het invoeren van risicomanagement op strategisch tot en met uitvoerend niveau binnen de organisatie!

Dosaris biedt in samenwerking met Isfet de nieuwste ontwikkelingen, eisen en ook handvatten om concreet met risicomanagement in uw eigen zorgorganisatie aan de slag te gaan.

Risico’s in beeld
Maatschappelijke ontwikkelingen leiden tot andere risico’s die voortdurend kritisch bekeken moeten worden op diverse niveaus, van Raad van Toezicht tot uitvoerenden. De verantwoordelijkheid voor het risicomanagement ligt bij de directie, deze heeft de taak om dit risicomanagement op de organisatorische niveaus strategisch, tactisch en uitvoerend te organiseren. Het beheersen van risico’s gaat verder dan het uitvoeren van één of meer risicoanalyses. In de training staan we stil bij de verschillende stappen in dit risicomanagementproces.

Doel training
Verwerven van actuele kennis, inzichten in risico’s en veiligheid en praktische tools om in de eigen zorgorganisatie praktisch te starten met risicomanagement binnen het bestaande kwaliteitssysteem.

Deze training biedt
√ zicht op het hedendaagse en uw eigen risicomanagementproces
√ toepassingen bij de stappen uit het proces
√ verbinding van interne risico’s met externe eisen en maatregelen voor uw kwaliteitsorganisatie
√ praktische tools voor implementatie van risicomanagement in uw organisatie

 

Button Text

mrt
10
do
Projectmanagement in de zorg
mrt 10 hele dag

Training ‘Projectmanagement in de zorg’

Projectmanagement-zorgDe huidige ontwikkelingen in de zorg vragen om continue aanpassingen én vernieuwing. Het ene project is nog niet gereed of het andere project dient zich al weer aan. Het belang dat projecten slagen voor de gehele zorgorganisaties is steeds groter. Hoe bewaak je als projectleider nu het afgesproken teamresultaat binnen de gestelde termijn als al jouw betrokken professionals vooral op hun eigen inhoud zitten? Het is duidelijk: projectmanagement in de zorg is een vak apart!

Succesvol teamwork
Als projectleider heb je een belangrijke rol in het slagen van een project. Het leiden van een project vraagt om diverse vaardigheden. Er wordt van je verwacht dat je er in slaagt om met een stel unieke mensen, die tijdelijk voor het project bij elkaar zijn, te komen tot een concreet eindresultaat. Succesvol projecten uitvoeren is vooral teamwork. Het (her)kennen van jouw (natuurlijke) teambijdrage en die van de anderen is een voorwaarde voor dit succes!

Doel training
Succesvol projectmanagement in de zorg vanuit de specifieke rol en bijdrage van de projectleider bij het opzetten, aansturen en uitvoeren van een project. Interactie tussen de deelnemers op basis van praktijkervaringen en successen met het gefaseerde projectmodel. Deze training wordt zowel open via onze agenda als intern op een gewenste zorglocatie aangeboden.

Deze training biedt inzicht in:
√  Samenspel RvB, stuurgroep, opdrachtgever en projectleider
√  Profiel en kenmerken van een succesvolle projectleider
√  Projectrisico’s & maatregelen
√  Praktische inzet van de Belbin teamrollen
√  Het zeepkist syndroom: verwachtingsmanagement status en voortgang
√  Wat moet je weten voordat je een project start?
√  Waar bestaat een projectplan uit?
√  Wat pas je aan gedurende een project (dynamisch)?
√  Hoe voorkom je dat uitzonderingen je projectresultaat onderuit halen?
√  Hoe bewaak je samenhang met andere projecten?
√  Wat is specifiek voor het uitvoeren van projecten in de zorg?

 

Button Text

jun
22
wo
ECD (her)oriëntatie & innovatie
jun 22 hele dag

Training ECD (her)oriëntatie & innovatie

ECD-herorientatieDe markt is veranderd, er zijn nieuwe ECD systemen beschikbaar gekomen en het aanbod van ECD leveranciers is beter geworden. Zorgorganisaties staan voor een belangrijke keuze om hun bestaande ECD in te richten voor de toekomst of een nieuw ECD te vinden wat past bij de volgende fase van hun organisatie. Centrale vraag hierbij is: wordt het de volgende versie van de huidige leverancier of is het nu een goed moment om even breder te oriënteren?

Doel training
Veelal is deze centrale vraag gekoppeld aan een tweede vraag: welke organisatorische voorbereidingen moet ik treffen om een hedendaags ECD daadwerkelijk goed in te kunnen zetten? Met deze twee vragen in het achterhoofd is deze training ontwikkeld, aan bod komen:
√  Het aanbod van ECD leveranciers en inzicht in de actuele marktsituatie;
√  Ervaringen van dossier- en procesoptimalisatie in combinatie met een ECD;
√  Overzicht van classificatiesystemen die in een ECD worden toegepast;
√  Een overzicht van de eisen en functionaliteiten van een modern ECD;
√  Inzicht in de relatie tussen een ECD en de organisatie en bedrijfsvoering;
√  Indeling naar noodzakelijke stappen en faseringen van een ECD traject;
√  Samenhang met landelijke ontwikkelingen en P(ersoonlijk) G(ezondheids) D(ossier);
√  Aandachtspunten en ervaringen met ECD selectietrajecten;
√  Ervaringsuitwisseling met landelijke ECD deskundigen en collega instellingen.

Resultaat van deze training
Een ECD is een veelomvattende applicatie die het primaire proces ondersteunt. De keuze voor een (heroriëntatie van een) ECD dient dan ook weloverwogen gemaakt te worden. De deelnemers hebben een goed beeld van wat er allemaal komt kijken bij een(her-)oriëntatie van een ECD.
Met deze kennis kan de deelnemer een vertaling maken naar de eigen situatie en de juiste keuze maken voor het vervolg binnen de zorgorganisatie. Het stelt een deelnemer in staat een projectvoorstel en een projectorganisatie op te zetten voor een ECD (her-)oriëntatie project.

Button Text

okt
4
di
VOL: Financiële gevolgen van de nieuwe GRZ-DBC’s 2017
okt 4 hele dag

Training Financiële gevolgen van de nieuwe GRZ-DBC’s

Op 1 juli 2016 zijn de nieuwe beleidsregels en tarieven voor de Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ) 2017 vastgesteld door de NZa. De belangrijkste wijzigingen in regelgeving, productstructuur en tarieven vormen de basis voor de training ‘Financiële gevolgen van de nieuwe GRZ-DBC’s 2017’.

Ook dit jaar zijn er weer een aantal significante wijzigingen die een flinke impact hebben op de begroting en de exploitatie van het DBC pakket medisch specialistische zorg in 2017.

Van theorie naar eigen praktijk
Naast de inhoudelijke wijzigingen, hebben er wijzigingen plaatsgevonden in de declaratiewijze, de afslag geneesmiddelen en is ook de dataset voor aanlevering aan de DIS gewijzigd. De ‘Verplichte aanlevering minimale dataset medisch specialistische zorg (MDS)’ is vastgesteld.

Het is de uitdaging voor de financieel verantwoordelijke functionaris om de impact van al deze wijzigingen voor het komende jaar op een adequate wijze te voorspellen en te besturen. Het aantal ligdagen in combinatie met de daadwerkelijke medische formatie op de werkvloer én de flexibiliteit om deze continu op elkaar af te stemmen, zijn belangrijke factoren voor het succes in de praktijk.

Deze training biedt
√ Registratievoorschriften ten behoeve van uw AO/IC
√ Toepassing van de vernieuwde DBC-financiering, realisatie van ligdagen en behandelcapaciteitsplanning
√ Methode om vanuit de DBC’s sturing te geven aan uw zorg- en behandelinzet en kosten per DBC
√ Inzicht in hoe je vanuit DBC’s de inzet van medewerkers kunt berekenen
√ Opbouw tarieven per zorgactiviteit
√ Randvoorwaarden voor het in balans houden van de weegschaal kwaliteit en bedrijfsvoering

Deze training zit inmiddels vol, inschrijven is niet meer mogelijk

nov
2
wo
Interne Audit
nov 2 hele dag

Training Interne Audit

Interne-AuditU heeft een goed lopend kwaliteitsmanagementsysteem waarbij u graag over een intern audit team beschikt. U wilt een team auditoren die uw organisatie op deskundige wijze onder de loep kan nemen om na te gaan waar de risico’s of verbeteringen mogelijk zijn. De resultaten van een interne audit zijn namelijk een bron voor verbeteringen en belangrijke input voor u als MT.

Oog en oor van uw organisatie
Het uitvoeren van interne audits vraagt om specifieke kennis en vaardigheden. Een audit is alleen effectief als deze wordt uitgevoerd door mensen die auditvaardigheden beheersen. Onze training Intern Audit heeft tot doel deelnemers inzicht en vaardigheden te verschaffen voor de uitvoering van interne audits.

Resultaat training
De training ‘Interne audit’ leidt uw interne auditors optimaal op en geeft de deelnemers de nodige bagage om een interne audit binnen uw organisatie uit te voeren. Na de training hebben de deelnemers inzicht in het doel en de plaats van interne audits in het kwaliteitssysteem en beschikken zij over de noodzakelijke vaardigheden om een interne audit voor te bereiden, uit te voeren en te rapporteren.

 

Tussen de eerste en tweede bijeenkomst houden de deelnemers een proefaudit in de eigen organisatie!

 

Button Text

nov
3
do
Intramuraal overstappen op Omaha
nov 3 hele dag

Omaha SystemsTraining Intramuraal overstappen op Omaha

Omaha maakt binnen de intramurale ouderenzorg een geweldige ontwikkeling door! Op dit moment implementeren veel zorgorganisaties het Omaha System als eenheid van taal en nieuw classificatiesysteem. Dit biedt intramuraal vele voordelen, zo kan het dossier van de extramurale cliënt direct overgeschakeld worden in de nieuwe setting, medewerkers spreken dezelfde taal en managementinformatie is eenduidig voor de gehele organisatie!

Nieuw gereedschap
Wie herinnert zich nog de overgang naar het werken met de domeinen van het Zorgleefplan? Dit heeft de sector veel tijd en energie gekost. Met de training ‘Intramuraal overstappen op Omaha’ krijgen de deelnemers binnen één dag praktische handvatten om de overgang naar het Omaha System gereedschap ook intramuraal tot een succes te maken!

Kennis én praktijk
Na de aanmelding ontvangen de deelnemers ter voorbereiding een uitnodiging voor de E-learning module ‘Werken met het Omaha System’. In het eerste deel van de training gaan we in op de theorie van het classificatiesysteem Omaha en de verschillende ervaringen met de E-learning module. We starten vervolgens het praktische gedeelte van de training met de belangrijkste Omaha aandachtspunten, specifiek voor de intramurale ouderenzorg. In het middagdeel gaan we met de deelnemers in subgroepen aan de slag met de hoofdonderdelen (scenario’s) van het Omaha implementatieplan.

 

van Zorgleefplan naar Omaha is als leren werken met nieuw gereedschap én nieuwe mogelijkheden!

 

Aan de slag!
Met de kennis, praktijkervaringen en eigen resultaten van de training kunnen deelnemers direct aan de slag om het implementatietraject Omaha System binnen de eigen intramurale ouderenzorg  succesvol te starten. De eerste fundamentele stap naar een goed gebruik van het nieuwe Omaha gereedschap binnen de eigen intramurale zorgorganisatie is hiermee gezet!

Button Text

De training Intramuraal overstappen op Omaha wordt naast 3 november ook aangeboden op 18 januari

nov
9
wo
ISO & HKZ, klaar voor 2017!
nov 9 hele dag

Training ISO & HKZ, klaar voor 2017!

Visie&aanpak

Zowel nationaal als internationaal is er een aanzienlijke toename van aandacht voor veiligheid en risico’s binnen de kwaliteitssystemen van organisaties. Ook bij zorgorganisaties is dit risicobewustzijn in beweging. Er is al een goede stap gemaakt met het bepalen van risico’s op individueel cliëntniveau en het analyseren van risico’s op procesniveau.
De nieuwe ISO & HKZ normen gaan een stapje verder en vragen het invoeren van risicomanagement op strategisch tot en met uitvoerend niveau binnen de organisatie!

Dosaris biedt in samenwerking met Isfet de nieuwste ontwikkelingen, eisen en handvatten om concreet met risicomanagement binnen uw eigen ISO of HKZ systeem aan de slag te gaan, klaar voor 2017!

Risico’s in beeld
Maatschappelijke ontwikkelingen leiden tot andere risico’s die voortdurend kritisch bekeken moeten worden op diverse niveaus, van Raad van Toezicht tot uitvoerenden. De verantwoordelijkheid voor de kwaliteit en het risico ligt bij de directie. Deze heeft de taak om dit risicomanagement op de organisatorische niveaus strategisch, tactisch en uitvoerend te organiseren. Het beheersen van risico’s gaat verder dan het uitvoeren van één of meer risicoanalyses. In de training staan we stil bij de verschillende stappen in dit risicomanagementproces binnen ISO & HKZ.

Doel training
Verwerven van actuele kennis, inzichten in risico’s en veiligheid en praktische tools om in de eigen zorgorganisatie praktisch te starten met risicomanagement binnen het bestaande kwaliteitssysteem.

Deze training biedt
√ zicht op het hedendaagse en uw eigen risicomanagementproces
√ toepassingen bij de stappen uit het proces
√ verbinding van interne risico’s met externe eisen en maatregelen voor uw kwaliteitsorganisatie
√ praktische tools voor implementatie van risicomanagement in uw organisatie

Button Text

jan
18
wo
Intramuraal overstappen op Omaha
jan 18 hele dag

Omaha SystemsTraining Intramuraal overstappen op Omaha

Omaha maakt binnen de intramurale ouderenzorg een geweldige ontwikkeling door! Op dit moment implementeren veel zorgorganisaties het Omaha System als eenheid van taal en nieuw classificatiesysteem. Dit biedt intramuraal vele voordelen, zo kan het dossier van de extramurale cliënt direct overgeschakeld worden in de nieuwe setting, medewerkers spreken dezelfde taal en managementinformatie is eenduidig voor de gehele organisatie!

Nieuw gereedschap
Wie herinnert zich nog de overgang naar het werken met de domeinen van het Zorgleefplan? Dit heeft de sector veel tijd en energie gekost. Met de training ‘Intramuraal overstappen op Omaha’ krijgen de deelnemers binnen één dag praktische handvatten om de overgang naar het Omaha System gereedschap ook intramuraal tot een succes te maken!

Kennis én praktijk
Na de aanmelding ontvangen de deelnemers ter voorbereiding een uitnodiging voor de E-learning module ‘Werken met het Omaha System’. In het eerste deel van de training gaan we in op de theorie van het classificatiesysteem Omaha en de verschillende ervaringen met de E-learning module. We starten vervolgens het praktische gedeelte van de training met de belangrijkste Omaha aandachtspunten, specifiek voor de intramurale ouderenzorg. In het middagdeel gaan we met de deelnemers in subgroepen aan de slag met de hoofdonderdelen (scenario’s) van het Omaha implementatieplan.

 

van Zorgleefplan naar Omaha is als leren werken met nieuw gereedschap én nieuwe mogelijkheden!

 

Aan de slag!
Met de kennis, praktijkervaringen en eigen resultaten van de training kunnen deelnemers direct aan de slag om het implementatietraject Omaha System binnen de eigen intramurale ouderenzorg  succesvol te starten. De eerste fundamentele stap naar een goed gebruik van het nieuwe Omaha gereedschap binnen de eigen intramurale zorgorganisatie is hiermee gezet!

 

Button Text

De training Intramuraal overstappen op Omaha wordt naast 18 januari ook aangeboden op 3 november

jan
19
do
VOL: GRZ 2017 in vogelvlucht
jan 19 hele dag

grz-2017Workshop GRZ 2017 in vogelvlucht

De nieuwe beleidsregels en tarieven voor de Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ) 2017 zijn vastgesteld door de NZa. Deze wijzigingen in regelgeving, productstructuur en tarieven vormen de basis voor de workshop ‘GRZ 2017 in vogelvlucht’.

In één dagdeel het complete overzicht van de belangrijkste inhoudelijke én financiële kaders, achtergronden en sturingsmechanismen voor de GRZ.

 

De workshop ‘GRZ 2017 in vogelvlucht’ biedt in één middag helderheid!

 

Sommige dbc-zorgproducten bevatten verzekerde én onverzekerde zorg. Het pakket 2017 moet hierin meer helderheid brengen, zodat ook duidelijker is wie welke zorg betaalt en wat er uiteindelijk op de zorgnota komt te staan.

Let op: deze workshop is VOL! Schrijf je nu in voor de extra workshop ‘GRZ 2017 in vogelvlucht’!

Button Text

jan
24
di
Validatie intramurale formatie
jan 24 hele dag

shutterstock_313431206-pictoWorkshop Validatie intramurale formatie

De intramurale formatie staat op dit moment stevig onder de aandacht van zowel de politiek als de pers. De zogenaamde ‘Borst norm’ doet veel stof opwaaien en zorgorganisaties willen weten hoe ze ervoor staan met hun eigen inzet van de intramurale formatie afgezet tegen de normen die hiervoor gelden!

Op 24 januari organiseert Dosaris de workshop “Validatie Intramurale Formatie”. In één middag het complete overzicht van de belangrijkste financiële kaders, achtergronden en sturingsmechanismen voor de formatieplanning in de intramurale zorg.

In deze workshop leert u hoe de eigen formatie te ijken met de actuele NZa normen, we maken hierbij gebruik van het Advisaris Intramurale formatiemodel 2017

 

“Ik weet nu altijd zeker dat ik uitkom met mijn plan en de gemaakte afspraken”

 

De workshop “Validatie Intramurale Formatie” is bestemd voor alle functionarissen in de diverse lagen van het operationele management met verantwoordelijkheid voor de inzet van personeel. Van locatiemanagement tot teamcoach, van planning tot facilitair manager. Ook voor functionarissen met verantwoordelijkheden voor intake en plaatsing biedt de workshop de gewenste helderheid.

 

Button Text

jan
25
wo
ECD implementatie & cliëntportaal
jan 25 hele dag

clientdossier-copyTraining ECD implementatie & cliëntportaal

Zorgorganisaties staan voor belangrijke keuzes hoe hun digitale dossier in te richten voor de toekomst. Cruciaal hierbij is een goede informatie-uitwisseling tussen zorgprofessionals en de afstemming met de cliënt en familie. Veel organisaties staan aan de vooravond om hun intramuraal en extramuraal dossier te harmoniseren met een ordening- en/of classificatiesysteem en uit te rusten met een cliëntportaal.

Succesvol ECD
Deze inrichting en implementatie vraagt veel van zorgorganisaties. In deze training staat centraal: Wat kan een zorgorganisatie leren van andere ECD implementaties, wat is bepalend voor draagvlak en hoe zorg je ervoor dat de inrichting en implementatie succesvol is?

Doel training
Welke organisatorische voorbereidingen moet ik treffen om een digitaal dossier daadwerkelijk goed in te kunnen zetten? Goed voorbereiden, inrichten en implementeren, daar gaat het om. In deze training komen de volgende onderdelen aan bod:
1. Inzicht in de actuele marktsituatie en de landelijke ontwikkelingen
2. Samenhang tussen het Clientportaal en P(ersoonlijk) G(ezondheids) D(ossier)/O(mgeving);
3. Overzicht en ervaringen met ordening- en classificatiesystemen in een ECD;
4. Ervaringen van dossier- en procesoptimalisatie in combinatie met een ECD;
5. Organisatorische voorbereidingen voor een succesvolle inrichting en implementatie;
6. Ervaringsuitwisseling met landelijke ECD deskundigen en collega zorgorganisaties.

Resultaat van deze training
Een ECD is een veelomvattende applicatie die het primaire proces ondersteunt. De inrichting van een ECD (en cliëntportaal) en de implementatie fasering dient dan ook weloverwogen te gebeuren. De deelnemers hebben een goed beeld van wat er allemaal komt kijken bij de inrichting en implementatie van een ECD en cliëntportaal. Met deze kennis kan de deelnemer een vertaling maken naar de eigen situatie en de juiste inrichtings- en implementatiekeuze maken voor het vervolg binnen de zorgorganisatie. Het stelt een deelnemer in staat een projectvoorstel en een projectorganisatie op te zetten voor een ECD implementatie project.

 

Button Text

jun
6
di
Validatie intramurale formatie
jun 6 hele dag

shutterstock_313431206-pictoWorkshop Validatie intramurale formatie

De intramurale formatie staat op dit moment stevig onder de aandacht van zowel de politiek als de pers. De zogenaamde ‘Borst norm’ doet veel stof opwaaien en zorgorganisaties willen weten hoe ze ervoor staan met hun eigen inzet van de intramurale formatie afgezet tegen de normen die hiervoor gelden.

De workshop ‘Validatie Intramurale Formatie’ biedt inzicht en praktische handvatten voor zowel de Zorg als HRM en financiële professionals in de ouderenzorg. In één middag het complete overzicht van de belangrijkste financiële kaders, achtergronden en sturingsmechanismen voor de formatieplanning in de intramurale zorg.

In deze workshop leert u hoe de eigen formatie te ijken met de actuele NZa normen, we maken hierbij gebruik van het Advisaris Intramurale formatiemodel 2017

 

“Ik weet nu altijd zeker dat ik uitkom met mijn plan en de gemaakte afspraken”

 

De workshop is speciaal gericht op alle functionarissen in de diverse lagen van het operationele management met verantwoordelijkheid voor inzet van personeel. Van locatiemanagement tot teamcoach, van planning tot facilitair manager.

Button Text

jun
8
do
Verzuimregie verbetert inzetbaarheid
jun 8 hele dag

Workshop Verzuimregie verbetert inzetbaarheid

Juist nu het verzuim in de sector verpleging en verzorging verder is opgelopen, groeit de urgentie om hier proactief op te gaan sturen!

In onze praktische workshop ‘verzuimregie verbetert inzetbaarheid’ maakt u kennis met een innovatieve wijze om te kunnen sturen, belangrijke ingrediënten zijn:

 • hoe HR-analytics helpt
 • verzuimregie inrichten als risicomanagement proces
 • preventie van verzuim betekent verbetering van het werkvermogen


 

Doel workshop
De workshop ‘Verzuimregie verbetert inzetbaarheid’ biedt in een dagdeel een kennismaking met nieuwe uitgangspunten voor verzuimregie, als basis om concreet in uw organisatie de (duurzame) inzetbaarheid van medewerkers te verbeteren.

Doelgroep van deze workshop is het management van Zorg, HRM en Finance, die behoefte heeft om proactief te werken aan inzetbaarheid in de ouderenzorg. Het domein waar verzuim en werkvermogen samenkomen, om zo betere resultaten te bereiken. De workshop ontwikkeld in samenwerking tussen Dosaris en SistersChange.

Resultaat workshop
Inzicht en handelingsperspectief om de inzetbaarheid van medewerkers te verbeteren door gerichte reductie van verzuim en preventief versterking van het werkvermogen. Nieuwe methodieken, verdere professionalisering van het risicomanagement en betere resultaten.

Button Text

okt
3
di
Projectmanagement in de zorg
okt 3 hele dag

Training ‘Projectmanagement in de zorg’

Projectmanagement-zorgDe huidige ontwikkelingen in de zorg vragen om continue aanpassingen én vernieuwing. Het ene project is nog niet gereed of het andere project dient zich al weer aan. Het belang dat projecten slagen voor de gehele zorgorganisaties is steeds groter. Hoe bewaak je als projectleider nu het afgesproken teamresultaat binnen de gestelde termijn als al jouw betrokken professionals vooral op hun eigen inhoud zitten? Het is duidelijk: projectmanagement in de zorg is een vak apart!

Succesvol teamwork
Als projectleider heb je een belangrijke rol in het slagen van een project. Het leiden van een project vraagt om diverse vaardigheden. Er wordt van je verwacht dat je er in slaagt om met een stel unieke mensen, die tijdelijk voor het project bij elkaar zijn, te komen tot een concreet eindresultaat. Succesvol projecten uitvoeren is vooral teamwork. Het (her)kennen van jouw (natuurlijke) teambijdrage en die van de anderen is een voorwaarde voor dit succes!

Doel training
Succesvol projectmanagement in de zorg vanuit de specifieke rol en bijdrage van de projectleider bij het opzetten, aansturen en uitvoeren van een project. Interactie tussen de deelnemers op basis van praktijkervaringen en successen met het gefaseerde projectmodel. Deze training wordt zowel open via onze agenda als intern op een gewenste zorglocatie aangeboden.

Deze training biedt inzicht in:
√ Samenspel RvB, stuurgroep, opdrachtgever en projectleider
√ Profiel en kenmerken van een succesvolle projectleider
√ Projectrisico’s & maatregelen
√ Praktische inzet van de Belbin teamrollen
√ Het zeepkist syndroom: verwachtingsmanagement status en voortgang
√ Wat moet je weten voordat je een project start?
√ Waar bestaat een projectplan uit?
√ Wat pas je aan gedurende een project (dynamisch)?
√ Hoe voorkom je dat uitzonderingen je projectresultaat onderuit halen?
√ Hoe bewaak je samenhang met andere projecten?
√ Wat is specifiek voor het uitvoeren van projecten in de zorg?

Button Text

dec
13
wo
GRZ sturing: doe meer met DIS!
dec 13 hele dag

Workshop GRZ sturing: doe meer met DIS!

Wellicht is het bekend of nog minder bekend, maar elk jaar levert een zorgorganisatie met GRZ dienstverlening een DIS-bestand aan. In dit bestand gaat alle informatie over de gerealiseerde GRZ productie mee. Er zit standaard informatie in over geleverde trajecten, zorgactiviteiten, inzet van uren en van dagen. Een schat aan gegevens waar, na verrijking met onder andere kentallen, effectieve stuurinformatie uit te halen is!

‘Helaas’ is het bestand (EI bericht) vaak lastig te interpreteren en lijkt het in eerste instantie een brij aan getallen en tekst. In deze workshop laten we zien welke stuurinformatie er te halen is uit het DIS bestand.

 

van een schat aan gegevens naar effectieve stuurinformatie!

 

De workshop ‘GRZ sturing: doe meer met DIS!’ is speciaal voor functionarissen van het (operationele) management die verantwoordelijk zijn voor de GRZ financiën, inzet van personeel en behandeltijd.

 

Button Text

feb
15
do
Eerstelijnsverblijf, wat kan en moet je er mee?
feb 15 hele dag

Workshop eerstelijnsverblijf, wat kan en moet je er mee?  

Er is steeds meer behoefte aan plaatsen voor mensen die tijdelijk zorg met verblijf nodig hebben. Van oudsher hebben zorgorganisaties veel ervaring met kortdurende opnames, logeeropnames of spoedopnames.
Voorheen werd deze zorg verleend uit de AWBZ en sinds dit jaar is deze zorg ondergebracht in het basispakket van de zorgverzekeringswet als ‘eerstelijnsverblijf’ (ELV).

Grote vraag voor zorgorganisaties is hoe dit product het beste vormgegeven kan worden en tegen welke condities. De workshop ‘Eerstelijnsverblijf, wat kan en moet ik ermee?’ zet alle uitgangspunten op een rijtje en biedt de mogelijkheid om praktijkervaringen met elkaar te delen.

Het doel van de workshop is dat u hierna de invulling van het product binnen uw organisatie beter kunt vormgeven. Dat u de medewerkers die ELV-cliënten verzorgen of behandelen kunt informeren over wat er wel en niet tot de aanspraak hoort en dat u uw directie kunt overtuigen met een goed plan van aanpak binnen uw organisatie. Deze workshop biedt u:

 • een overzicht van de actuele ontwikkelingen en spelregels ELV
 • een overzicht van de drie type ELV, met bijbehorende financiering, inzet uren zorg en behandeling
 • de inhoud van de ELV-aanspraak en wat er geacht wordt daarbinnen te bieden
 • een doorkijk naar de impact op de werkwijze binnen uw eigen organisatie
 • gelegenheid om met collega’s ervaringen en goede praktijkvoorbeelden uit te wisselen

“Met deze inhoud kan ik mijn RvB overtuigen welke koers te varen met onze ELV!”

 

Button Text

mrt
14
do
GRZ Basis 2019
mrt 14 hele dag

grz-2017Workshop GRZ Basis 2019

Elk jaar wijzigen de beleidsregels en tarieven voor de Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ). Ook in 2019 zijn er weer nieuwe regels en tarieven vastgesteld door de NZa. De wijzigingen in regelgeving, productstructuur en tarieven vormen de basis voor de workshop ‘GRZ Basis 2019′.

Bent u net werkzaam op een GRZ-afdeling en heeft u nog onvoldoende grip op de werking van de DBC’s? Kom dan naar de workshop GRZ in Vogelvlucht. In één dagdeel het complete overzicht van de belangrijkste inhoudelijke én financiële kaders, achtergronden en sturingsmechanismen voor de GRZ. Want GRZ is anders dan WLZ!

De workshop ‘GRZ Basis 2019’ biedt in één ochtend het complete overzicht!

De workshop ‘GRZ Basis 2019’ is speciaal voor relatief nieuwe medewerkers op een GRZ-afdeling (teamleiders, managers, behandelaren, controllers, klantbemiddelaren en zorgverkopers) die nog niet eerder een Dosaris GRZ-workshop hebben gevolgd en in één dagdeel meer grip willen krijgen op het werken met GRZ-DBC’s.

Brochure en inschrijfformulier workshop

mrt
21
do
Van DBC’s naar formatie op de GRZ-afdeling
mrt 21 hele dag

Training Van DBC’s naar formatie op de GRZ-afdeling 

Zorgorganisaties realiseren zich steeds meer dat de sturing op de juiste formatie aan zorgmedewerkers en behandelaren cruciaal én anders is op een revalidatieafdeling ten opzichte van een longstay-afdeling. Met de training ‘Van DBC’s naar formatie op de GRZ afdeling’ is in één dag duidelijk hoe de capaciteit op de afdeling berekend wordt en is een planning met adequate sturing voor 2019 binnen handbereik.

Het is de uitdaging voor de (financieel) verantwoordelijke medewerker om de relatief nieuwe DBC-systematiek op een juiste en adequate wijze te voorspellen en te besturen. Het aantal gerealiseerde ligdagen in combinatie met de formatie voor behandelaren op de werkvloer – en de mogelijkheid om hier flexibel mee om te gaan – is hierin allesbepalend.

GRZ is zeker geen WLZ, met de juiste formatiemix én adequate sturing nu ook uw GRZ-afdeling rendabel!

In de training ‘Van DBC’s naar formatie op de GRZ afdeling’ krijgt u in één dag inzicht in uw mogelijkheden voor een effectieve begroting en formatie op uw GRZ afdeling, gebaseerd op de nieuwste NZa beleidsregels en tarieven van de DBC-financiering voor 2019.

Brochure en inschrijfformulier training

mrt
28
do
GRZ Volledig 2019
mrt 28 hele dag

Training GRZ Volledig 2019 grz-2017

Elk jaar wijzigen de beleidsregels en tarieven voor de Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ). Ook in 2019 zijn er weer nieuwe regels en tarieven vastgesteld door de NZa. In de training ‘GRZ Volledig 2019’ worden de wijzigingen in regelgeving, productstructuur en tarieven kort aangestipt om vervolgens de EersteLijnsVerblijf (ELV) en het ambulante traject uitgebreid te behandelen.

Bent u benieuwd naar de nieuwste ‘weetjes over de GRZ in 2019’ en wilt u graag uw eigen praktijkervaringen delen met anderen? Kom dan naar de training GRZ Volledig 2019.

De training ‘GRZ Volledig 2019’ met uitwisselen van kennis, werkwijze & mogelijkheden!

De training ‘GRZ Volledig 2019’ is speciaal voor medewerkers die al langere tijd werkzaam zijn op een GRZ-afdeling (teamleiders, managers, behandelaren, controllers, klantbemiddelaren en zorgverkopers) die de DBC-achtergrond binnen Geriatrische revalidatiezorg beheersen en die graag de slag van theorie naar praktijk willen maken.

Brochure en inschrijfformulier training

jun
13
do
GRZ Basis 2019
jun 13 hele dag

grz-2017Workshop GRZ Basis 2019

Elk jaar wijzigen de beleidsregels en tarieven voor de Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ). Ook in 2019 zijn er weer nieuwe regels en tarieven vastgesteld door de NZa. De wijzigingen in regelgeving, productstructuur en tarieven vormen de basis voor de workshop ‘GRZ Basis 2019′.

Bent u net werkzaam op een GRZ-afdeling en heeft u nog onvoldoende grip op de werking van de DBC’s? Kom dan naar de workshop GRZ in Vogelvlucht. In één dagdeel het complete overzicht van de belangrijkste inhoudelijke én financiële kaders, achtergronden en sturingsmechanismen voor de GRZ. Want GRZ is anders dan WLZ!

De workshop ‘GRZ Basis 2019’ biedt in één ochtend het complete overzicht!

De workshop ‘GRZ Basis 2019’ is speciaal voor relatief nieuwe medewerkers op een GRZ-afdeling (teamleiders, managers, behandelaren, controllers, klantbemiddelaren en zorgverkopers) die nog niet eerder een Dosaris GRZ-workshop hebben gevolgd en in één dagdeel meer grip willen krijgen op het werken met GRZ-DBC’s.

Brochure en inschrijfformulier workshop

jun
20
do
Van DBC’s naar formatie op de GRZ-afdeling
jun 20 hele dag

Training Van DBC’s naar formatie op de GRZ-afdeling 

Zorgorganisaties realiseren zich steeds meer dat de sturing op de juiste formatie aan zorgmedewerkers en behandelaren cruciaal én anders is op een revalidatieafdeling ten opzichte van een longstay-afdeling. Met de training ‘Van DBC’s naar formatie op de GRZ afdeling’ is in één dag duidelijk hoe de capaciteit op de afdeling berekend wordt en is een planning met adequate sturing voor 2019 binnen handbereik.

Het is de uitdaging voor de (financieel) verantwoordelijke medewerker om de relatief nieuwe DBC-systematiek op een juiste en adequate wijze te voorspellen en te besturen. Het aantal gerealiseerde ligdagen in combinatie met de formatie voor behandelaren op de werkvloer – en de mogelijkheid om hier flexibel mee om te gaan – is hierin allesbepalend.

GRZ is zeker geen WLZ, met de juiste formatiemix én adequate sturing nu ook uw GRZ-afdeling rendabel!

In de training ‘Van DBC’s naar formatie op de GRZ afdeling’ krijgt u in één dag inzicht in uw mogelijkheden voor een effectieve begroting en formatie op uw GRZ afdeling, gebaseerd op de nieuwste NZa beleidsregels en tarieven van de DBC-financiering voor 2019.

Brochure en inschrijfformulier training

jun
26
wo
Capaciteitsplanning en het kwaliteitskader
jun 26 hele dag

Workshop Capaciteitsplanning en het kwaliteitskader

Om aanspraak te kunnen maken op de extra financiële middelen welke vanuit het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg beschikbaar worden gesteld, wordt een gedegen onderbouwing van de organisatie gevraagd. Tenminste 85% van het kwaliteitsbudget moet aantoonbaar besteed worden aan de extra inzet van zorgmedewerkers!

Begroting én kwaliteitsplan

Zowel het begrotingsmodel als het kwaliteitsplan moeten een verantwoording bieden voor de besteding van dit kwaliteitsbudget. Vervolgens zal de organisatie moeten laten zien dat zij het kwaliteitsplan in praktijk hebben gebracht. Een succesvolle uitvoering van het kwaliteitsplan vergt de juiste inrichting van condities op gebied van capaciteitsplanning!

Nu we de extra personele inzet foutloos kunnen aantonen,
is ons kwaliteitsbudget ook daadwerkelijk een extra inkomstenbron
!

Tijdens de workshop Capaciteitsplanning en het kwaliteitskader besteden we aandacht aan de huidige ontwikkelingen en de invloed hiervan op het capaciteitsbeleid binnen uw instelling. Aan het einde van de workshop heeft u inzicht in hoe het proces binnen uw eigen organisatie effectief doorlopen kan worden. Het procesmodel geeft antwoord op vragen als welke input noodzakelijk is en hoe u het sluitend krijgen van de personele inzet en het rooster zelf kunt optimaliseren!

Brochure en inschrijfformulier workshop

apr
13
di
Online Training EVV Vaardigheden
apr 13 hele dag

Online training EVV vaardigheden

In deze tijd horen we steeds meer de vraag naar flexibele leersystemen en gelukkig bieden digitale mogelijkheden nu uitkomst. Dosaris biedt u een EVV training online aan waarbij de basisvaardigheden van de EVV aangeleerd worden.

Certificering training

De cursisten ontvangen per module een certificaat bij een voldoende praktijkbeoordeling en aanwezigheid.

Data online trainingsdagen 2021

 EVV Module 1  13 april  28 april  18 mei
 EVV Module 2   1 juni  16 juni   29 juni

Trainingskosten

De opleidingskosten voor deze open online training van 6 dagen inclusief trainingsmaterialen bedragen € 975. De training vindt doorgang bij meer dan 12 deelnemers.

Meer informatie & aanmelding

Klik hieronder voor de uitgebreide brochure en/of het aanmeldformulier voor de online training EVV vaardigheden .


sep
29
wo
Online training Indiceren voor wijkverpleegkundigen
sep 29 hele dag

De wijkverpleegkundige heeft een belangrijke rol in ons huidige zorgstelsel als verantwoordelijke voor het stellen van een verpleegkundige diagnose en het afgeven van een indicatie voor de (extramurale) zorglevering. Veel organisaties werken inmiddels met het Omaha classificatiesysteem. In onze eendaagse online training ‘Indiceren voor wijkverpleegkundigen’ leren verpleegkundigen hiermee effectief te indiceren en samen met de cliënt te komen tot een verheldering van de zorgvraag inclusief de vertaling naar een concreet zorgplan.

Domein overstijgend

Eigen regie, ‘ontzorgen’ én zo lang mogelijk thuis blijven wonen zijn hierbij uitgangspunten, waarbij participatie het kernwoord is. Wijkverpleegkundigen hebben hier samen met de cliënt een belangrijke rol. De gezamenlijke doelstelling is om te indiceren en de zorg te organiseren waarbij uitgaan wordt van de eigen regie van cliënt en zijn netwerk.

De verpleegkundige is de schakel tussen zorg en welzijn. Samenwerking met andere vertegenwoordigers uit het sociale domein hoort daarbij. Dit betekent dat wijkverpleegkundigen ‘domein overstijgend’ kijken, handelen en de brug slaan tussen cliënt, huisarts, verpleeghuizen, welzijn en gemeenten (WMO).

Doelgroep

Wijkverpleegkundigen die werkzaam zijn in de extramurale zorg of interesse hebben om daar te gaan werken. Bekendheid met het Omaha classificatiesysteem is gewenst. De training is ook geschikt voor alle wijkverpleegkundigen die zijn of haar kennis en vaardigheid wil vergroten op het gebied van indiceren.

Resultaat

De wijkverpleegkundige beheerst na afloop de eerder genoemde competenties en kan voor eigen cliënten effectief indiceren en samen met de cliënt komen tot een verheldering van de zorgvraag inclusief de vertaling naar een concreet zorgplan.

Concreet aan de slag met effectief indiceren op basis van het Omaha classificatiesysteem

Zie onderstaande brochure voor meer informatie over de training en het online aanmeldformulier.

okt
14
do
Online Workshop GRZ 2022
okt 14 hele dag

Online Workshop GRZ 2022grz-2017

Elk jaar wijzigen de beleidsregels en tarieven voor de Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ) en zijn er nieuwe medewerkers werkzaam op uw locatie(s). Jaarlijks staan de tarieven onder druk, deze zijn terug te voeren op het NZa Kostprijsonderzoek. Wij zullen in de online workshop stil staan bij de effecten op de verschillende DBC’s en de gewijzigde opbouw van de profielen. Bent u of een van uw (nieuwe) GRZ collega’s benieuwd naar de actuele ‘weetjes over de GRZ in 2022’ en wilt u graag praktijkervaringen delen met anderen?

Neem dan deel aan de Dosaris online Workshop GRZ 2022, klik hieronder voor de brochure en schrijf u nu in! Wij brengen in één middag uw GRZ werknemer op de hoogte van essentiële GRZ ontwikkelingen.

Workshop GRZ 2022 met uitwisselen van kennis, werkwijze & mogelijkheden!

De workshop GRZ 2022 is speciaal voor medewerkers die al langere tijd werkzaam zijn op een GRZ-afdeling (teamleiders, managers, behandelaren, controllers, klantbemiddelaren en zorgverkopers) die de DBC-achtergrond binnen Geriatrische revalidatiezorg willen beheersen en die graag de slag van theorie naar praktijk willen maken.

GRZ DBC profielen & tarieven 2022

Download nu ons nieuwe overzicht met alle GRC DBC profielen en bakjes inclusief de tarieven voor zowel de algemene klinische/ambulante trajecten als de specifieke CVA trajecten.

GRZ Formatiemodel 2022

Met ons GRZ Formatiemodel 2022  bieden wij effectief instrument om de GRZ ook komend jaar haalbaar en betaalbaar te houden! Het kostprijsonderzoek heeft uiteraard ook gevolgen voor de bekostiging van behandel- en zorgformatie op de revalidatie afdelingen. Ook voor 2022 hebben wij ons GRZ Formatiemodel weer aangepast aan de nieuwe NZa kostprijzen en profielen. Bieden wij haalbare en betaalbare behandelpaden? Het GRZ Formatiemodel 2021 geeft antwoord!

Neem voor meer informatie over ons GRZ Formatiemodel 2022 of onze GRZ QuickScan ‘Basis op orde’ contact op met Charles van Kampen via 030 – 666 17 51 of mail Charles op info@advisaris.nl.

nov
2
di
Training Multidisciplinaire behandeling & begeleiding in de wijk
nov 2 – nov 10 hele dag

Training Multidisciplinaire behandeling & begeleiding in de wijk

Zorgprofessionals in de ouderenzorg hebben een belangrijke meerwaarde voor de mensen thuis. De financiering van de zorg is aan het veranderen en dat heeft consequenties voor zowel de cliënt, als de zorgprofessional en de zorgorganisatie. Mensen wonen vaker en langer thuis en de zorgvraag verandert. Opname in een zorginstelling vindt later of zelfs niet meer plaats, hervormingen zijn gewenst.

Nieuw speelveld
Dit betekent nieuwe kansen voor de zorgprofessional. Met een expertisecentrum maken behandelaren met hun specifieke kennis, coaching en behandeling in de ouderenzorg het verschil. De jarenlange ervaring met deze doelgroep en de mogelijke samenwerking met formele en informele zorgverleners in de wijk, maakt de zorginstelling de juiste aanbieder in dit nieuwe speelveld.

De overheveling van de subsidieregeling extramurale behandeling naar zorgverzekeringswet, de zogenaamde Geneeskundige Zorg voor Specifieke patiëntengroepen (GZSP) biedt nieuwe mogelijkheden voor het gehele behandelteam!

Doel training
Met de training rond het opzetten en doorontwikkelen van een behandel- en kenniscentrum in de ouderenzorg, bieden wij management, behandelaars en begeleiders handvatten om de extramurale inzet van behandelaren te professionaliseren. In een interactieve training krijgt u ideeën aangereikt en wisselt u ervaringen uit met andere deelnemers.

Deze 2-daagse training biedt
√  Verschillende mogelijkheden om behandeling en begeleiding te positioneren
√  Inzicht in toekomstige ontwikkelingen in de 1e lijn
√  Kennis van financieringsvormen voor extramurale behandeling en begeleiding
√  Ideeën om samenwerking vorm te geven, van thuiszorg naar WMO en welzijn
√  Zicht op kansen en mogelijkheden in de 1e lijn, inspiratie voor de ondernemer

mrt
9
wo
Training Verpleegkundige in de ouderenzorg
mrt 9 hele dag

Training Verpleegkundige in de ouderenzorg

Geweldig, steeds meer verpleegkundigen kiezen voor de mooie zorg aan ouderen in het verpleeghuis! De verpleegkundigen zijn een aanwinst om de complexer geworden zorg aan ouderen aan te sturen en de andere verzorgenden te coachen en te begeleiden.

Goed toegerust voor de dagelijkse praktijk met de drie verpleeghuis-modules!

De ouderenzorg is een boeiend werkterrein met een geheel eigen dynamiek. Met de training ‘Verpleegkundige in de ouderenzorg’ ben je goed voorbereid op deze uitdaging! In onze praktische driedaagse training komen de belangrijkste zaken aan bod die een verpleegkundige in de ouderenzorg nodig heeft om de sprong succesvol te maken.

Klik hieronder voor de brochure en flyer van de training bestaande uit drie verpleeghuis-modules en meld je nu aan voor de driedaagse training die start op 9 maart 2022!

Naast de volledige training (bestaande uit drie modules) is het volgen van een losse module ook mogelijk, de kosten hiervan zijn € 495 (1 dag). Deze training is ook goed mogelijk op eigen locatie. Neem contact met op met Charles van Kampen via 030 – 666 17 51 of mail Charles op info@advisaris.nl voor losse modules, onze in-huis tarieven en afstemming op eigen organisatie en wensen.

mei
19
do
Online workshop GRZ: de basis
mei 19 hele dag

Online workshop GRZ: de basis

DBC profielinformatie, benodigde formatie, inzet van behandelpaden… op welke basis wordt het DBC bepaald en hoe kun je de aanwezige informatie gebruiken om te sturen? Na de workshop ‘GRZ: de basis’ zijn deze basisprincipes van de GRZ je helemaal duidelijk en kun je er in de praktijk direct mee aan de slag!

Heldere uiteenzetting van de DBC’s, kostprijzen en tarieven, prikkelend en motiverend om er direct mee aan de slag te gaan bij de eigen geriatrische revalidatiezorg

De workshop GRZ: de basis is in het bijzonder gericht op (relatief) nieuwe medewerkers op een GRZ-afdeling (teamleiders, managers, behandelaren, controllers en klantbemiddelaren) die in één dagdeel meer grip willen krijgen op het werken met GRZ DBC’s.

Klik hier voor de brochure en meld je nu aan voor de online workshop van 19 mei 2022!

GRZ DBC profielen & tarieven 2022

Download nu ons nieuwe overzicht met alle GRC DBC profielen en bakjes inclusief de tarieven voor zowel de algemene klinische/ambulante trajecten als de specifieke CVA trajecten.

Reguliere workshop GRZ 2022

Speciaal voor medewerkers die al langere tijd werkzaam zijn op een GRZ-afdeling (teamleiders, managers, behandelaren, controllers, klantbemiddelaren en zorgverkopers) en die de DBC-achtergrond binnen de Geriatrische revalidatiezorg meer willen beheersen is er de Workshop GRZ 2022. Wij brengen in één middag de GRZ werknemer die graag de slag van theorie naar praktijk wil maken op de hoogte van de essentiële GRZ ontwikkelingen voor het komende jaar.

GRZ Formatiemodel 2022 & GRZ QuickScan ‘Basis op orde’

Met ons GRZ Formatiemodel 2022  bieden wij effectief instrument om de GRZ ook komend jaar haalbaar en betaalbaar te houden! Het kostprijsonderzoek heeft uiteraard ook gevolgen voor de bekostiging van behandel- en zorgformatie op de revalidatie afdelingen. Ook voor 2022 hebben wij ons GRZ Formatiemodel weer aangepast aan de nieuwe NZa kostprijzen en profielen. Bieden wij haalbare en betaalbare behandelpaden? Het GRZ Formatiemodel 2021 geeft antwoord!

Met onze GRZ QuickScan ‘Basis op orde’ bieden wij een snelle inventarisatie en beoordeling van de huidige werkprocessen op uw GRZ afdelingen. Het resultaat biedt u direct zicht op uw verbeterpotentieel om uw organisatie nog beter in te richten op de huidige GRZ situatie en toekomstige ontwikkelingen op dit vlak.

Neem voor meer informatie over onze GRZ dienstverlening contact op met Charles van Kampen via 030 – 666 17 51 of mail Charles op info@advisaris.nl

mrt
9
do
Online workshop GRZ: de basis (9 maart = vol, nieuwe datum: 8 juni 2023)
mrt 9 hele dag

Online workshop GRZ: de basis

DBC profielinformatie, benodigde formatie, inzet van behandelpaden… op welke basis wordt het DBC bepaald en hoe kun je de aanwezige informatie gebruiken om te sturen? Na de workshop ‘GRZ: de basis’ zijn deze basisprincipes van de GRZ je helemaal duidelijk en kun je er in de praktijk direct mee aan de slag!

Heldere uiteenzetting van de DBC’s, kostprijzen en tarieven, prikkelend en motiverend om er direct mee aan de slag te gaan bij de eigen geriatrische revalidatiezorg

De workshop GRZ: de basis is in het bijzonder gericht op (relatief) nieuwe medewerkers op een GRZ-afdeling (teamleiders, managers, behandelaren, controllers en klantbemiddelaren) die in één dagdeel meer grip willen krijgen op het werken met GRZ DBC’s.

Klik hier voor de brochure en flyer of meld je nu aan voor de eerstvolgende open online workshop van 8 juni 2023!

GRZ DBC profielen & tarieven 2023

Download nu ons nieuwe overzicht met alle GRC DBC profielen en bakjes inclusief de tarieven voor zowel de klinische/ambulante CVA trajecten als de trajecten voor overige diagnosen.

Workshop GRZ voor de zorg

Wat wordt er van de zorgmedewerker verwacht op de GRZ? Als zorgmedewerker werken op de GRZ is zeker niet hetzelfde als werken op een long-stay afdeling. In deze workshop staan de uitgangspunten van de GRZ en de vertaling naar wat dit betekent voor het werk als zorgmedewerker centraal.

In één dagdeel het complete overzicht van de belangrijkste inhoudelijke én operationele kaders en achtergronden voor de GRZ. Want de GRZ heeft zijn eigen systematiek en uitdagingen!

GRZ Formatiemodel & Evaluatie GRZ ‘Basis op orde’

Met ons GRZ Formatiemodel bieden wij effectief instrument om de GRZ ook komend jaar haalbaar en betaalbaar te houden! Het kostprijsonderzoek heeft uiteraard ook gevolgen voor de bekostiging van behandel- en zorgformatie op de revalidatie afdelingen. Ook voor het nieuwe jaar hebben wij ons GRZ Formatiemodel weer aangepast aan de nieuwe NZa kostprijzen en profielen. Bieden wij haalbare en betaalbare behandelpaden? Het GRZ Formatiemodel geeft antwoord!

Met onze Evaluatie GRZ ‘Basis op orde’ bieden wij een snelle inventarisatie en beoordeling van de huidige werkprocessen op uw GRZ afdelingen. Het resultaat biedt u direct zicht op uw verbeterpotentieel om uw organisatie nog beter in te richten op de huidige GRZ situatie en toekomstige ontwikkelingen op dit vlak.

Neem voor meer informatie over onze GRZ dienstverlening contact op met Charles van Kampen via 030 – 666 17 51 of mail Charles op info@advisaris.nl

sep
6
wo
Online training Klinisch redeneren voor zorgmedewerkers
sep 6 hele dag

Klinisch redeneren voor de Zorg in de wijk

Het is de uitdaging om optimaal samen te werken met huisarts en wijkverpleegkundigen. Welke informatie geef je aan een huisarts als je deze belt voor een cliënt? Hoe kan je gestructureerd je observaties overdragen aan de wijkverpleegkundige? Zeker in acute situaties vragen zij om gerichte observaties, gekoppeld aan medische kennis zodat zij goed kunnen inschatten wat nodig is voor de cliënt.

De training Klinisch redeneren helpt je om te leren hoe je de juiste informatie kan geven zodat de juiste zorg en behandeling ingezet kan worden. De samenwerking en communicatie zal hier zeker door verbeteren…. een goede gesprekspartner voor huisarts en wijkverpleegkundige!

Op het programma staan:

 • Onderbouwing belang van klinisch redeneren
 • De methodiek van de 6 stappen
 • Het gebruik van hulpmiddelen SBARR en ABCDE
 • Het oefenen van de toepassing in herkenbare casuïstiek
 • Het concreet oefenen van een gesprek met huisarts en verpleegkundige

Resultaat

Deelnemers hebben geoefend om de 6 stappen van het klinisch redeneren toe te passen en hoe zij de SBARR en de ABCDE methode efficiënt kunnen inzetten in gesprek met huisarts en wijkverpleegkundige.

Handig zakboekje

Deelnemers van deze training ontvangen het zakboekje ProActive Nursing van Marc Bakker over het succesvol in praktijk brengen van klinisch redeneren voor zorgmedewerkers.

Training op eigen locatie

Deze training wordt ook aangeboden op uw eigen locatie en kan indien gewenst aangepast worden aan uw eigen organisatie en wensen.

Neem voor meer informatie over onze trainingen & workshops contact op met Charles van Kampen via 030 – 666 17 51 of mail Charles op info@advisaris.nl